کلمات مرکب و معنای آن‌ها(…Everyday یا Every day)

compound words/اسامی مرکب

زبان انگلیسی پر از ریزه‌کاری‌ها و موارد عجیبی است که یادگیری آن‌ را به‌خصوص برای کسانی که ابتدای راه هستند دشوار می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به کلماتی اشاره کرد که به یک شکل خوانده می‌شوند ولی به‌صورت متفاوتی نوشته می‌شوند ویا حتی کلماتی نیز وجود دارند که نحوه تلفظ و نوشتن آن‌ها یکسان است، ولی معنای متفاوتی دارند. . کلمات مرکب نیز جزئی از این گروه هستند.

می‌دانیم که کلمات مرکب کلماتی هستند که از دو یا چند قسمت تشکیل شده‌اند. این کلمات که می‌توان آن‌ها را بصورت یک کلمه واحد و یا دو کلمه نوشت، بعضی اوقات باعث ایجاد سردرگمی در زبان‌آموزان می‌شوند. در این مطلب به پنج جفت از این کلمه‌ها خواهیم پرداخت: everyday/every day, anytime/any time, awhile/a while, sometime/some time, and someday/some day.

Everyday vs Every day

مانند بسیاری از کلمات مرکب دیگر، “everyday” و “every day” بیشتر در محاوره گیج‌کننده هستند تا در نوشتار، چون اکثر مردم هنگام صحبت کردن کلمات را از لحاظ گرامری تفکیک نمی‌کنند.

 • Everyday: این کلمه یک صفت است که به معنی “تکراری، معمولی یا استاندارد” است. منظور از عبارت “everyday routine” یک روز معمولی است که هیچ چیز غیرمعمولی در آن اتفاق نمی‌افتد. به مرور که زبان انگلیسی از حالت رسمی دور می‌شود، خواهید دید که افراد از این کلمه به عنوان اسم نیز استفاده می‌کنند.
 • Every day: وقتی به‌صورت جدا نوشته می‌شود، به معنی “هر روز” است و “every” به منزله صفت برای “day” است. یک روش برای مطمئن شدن از صحت انتخابتان، این است که بجای every از “each ” استفاده کنید و ببینید باز هم همان معنی را می‌دهد یا نه. به‌عنوان مثال “each day routine” درست نیست ولی “each day I drink a glass of milk” درست است.

compound words

Anytime vs Any time

این کلمه مرکب نشان می‌دهد که چطور زبان انگلیسی دچار تغییر شده است. تا همین چند دهه پیش، تنها روش صحیح نوشتن این کلمه به‌صورت جدا “any time” بود و همین امروز هم زبان‌شناسانی هستند که سرهم نوشتن این کلمه را برخاسته از تنبلی می‌دانند.

 • Anytime [any time]: یک قید است و معنی آن نیز “هرگاه” یا “هر وقت” است. معمولا همیشه معنی هر دو حالت جدا و سرهم آن یکسان است و تفاوتی ندارند.

examples:

– I am available anytime if you’d like me to help with your move.
– I am available any time if you’d like me to help with your move.

 • “Any time” (یا anytime) : می‌توانند به عنوان حروف ربط هم بکار گرفته شوند.

Anytime we had the chance we would go for a swim-
Any time we had the chance we would go for a swim-

 • مواردی وجود دارد که باید این کلمه را جدا و به‌صورت دو کلمه نوشت:

1- زمانی که از یک حرف اضافه مانند at به‌همراه آن استفاده شود.  ( .I will gladly help at any time of the day or night)

2- هنگامی که به یک مقطع خاص در زمان اشاره می‌کنید. (?Do you have any time to review my test today)

 

A While vs Awhile

 • A while: یک اسم به معنای “مقدار یا مدتی زمان” است. یک روش برای امتحان کردن درستی آن این است که بجای “a while” یک واحد زمان دیگر بگذارید. اگر جمله هنوز هم از لحاظ معنایی درست بود، یعنی انتخاب شما درست بوده است.

Example:

– It has been a while since I last drank coffee.
– It has been a month since I last drank coffee.

 • awhile: کلمه مرکب awhile به معنی “for a time” بوده و یک قید است. یک روش برای امتحان درستی آن، جایگزینی آن با یک قید دیگر است.

 

 • Example:
  – The dog waited awhile for his dinner.
  – The dog waited patiently for his dinner.

Sometime vs Some time

این کلمه مرکب نیز در حالت سرهم و جدا، معنای متفاوتی دارد.

 • Sometime: می‌تواند هم قید و هم صفت باشد.
 1. به‌عنوان قید به معنی “مقطعی از زمان” (at some point) است.

مثال:   .I will finish my landscaping project sometime

  2. sometime می‌تواند صفت هم باشد و در این حالت معنای آن “پیشین” (former) خواهدبود.

مثال:  .Tony, a sometime UPS driver, now plays professional poker for a living

 • some time: وقتی که جدا از هم و به‌صورت دو کلمه نوشته شود، معنای آن “یک بازه زمانی” (a period of time) بوده و معمولا هم به یک بازه بلند زمانی اشاره می‌کند.

مثال:  .Jack has lived in this neighborhood for some time

 

Someday vs Some day

 • someday: این کلمه مرکب قید است و معنای آن ” یک تاریخ نامعین در آینده” است ( at an indefinite time in the future).

Example:
– Someday I will invest in a new mobile phone but the old one will be ok until I do so.

 • some day: یک صفت است. some بعلاوه یک اسم یعنی day. معنی Some  “نامشخص یا تعیین نشده” است. وقتی به همراه day می‌آید، یعنی یک روز نامشخص و تعیین شده در آینده.

Example:
– The term paper is due some day in May.

تمرین:

در جملات زیر تشخیص دهید که کلمات مرکب به درستی نوشته شده‌اند یا خیر.

 1. Political pundits are watching members of Congress to see which of them are the most likely to some day be President.
 2. The store is having a sale on everyday men’s clothing.
 3. For some people living in third world countries, every day crime is a major concern.
 4. The bakery has chairs outside the shop for customers to rest a while and enjoy their purchase.
 5. After a while, I began to calm down and feel more relaxed.
 6. Give me a call sometime and we can meet for coffee.
 7. The studio says they will announce the release date for the new James Bond movie some time soon.

 

Answers:  1. Incorrect 2. Correct 3. Incorrect 4. Incorrect 5. Correct 6. Correct 7. Incorrect

دیدگاهتان را بنویسید