Bob Igerمدیر شبکه ABC  از سال 1989-1992

مدیر کمپانی والت دیزنی از سال 2000-2012

مدیرعامل کمپانی والت دیزنی از سال 2005-2020

رئیس اجرایی کمپانی والت دیزنی از سال 2020 تا کنون